سه شنبه 1 بهمن 1398   
 
رایط آموزشی خراسان رضوی
 

نام و نام خانوادگی :
 داود فاضل
 
 محل خدمت : اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

شماره تلفن :    5025400-0511

فکس :              5017003-0511
 
پست الکترونیک : Fazel_davood@yahoo.com