یکشنبه 6 بهمن 1398   
 
رابط آموزشی خراسان شمالی
 
نام و نام خانوادگی : رضا ثاقبی فر 

محل خدمت : اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی

شماره تلفن : 05842257723

فکس:05842257723