سه شنبه 1 بهمن 1398   
 
رابط آموزشی زنجــــان
 

نام ونام خانوادگی : فریبا زبانی

محل خدمت : اداره کل ثبت احوال استان زنجان

شماره تلفن :  02414246068

شماره فاکس :  02414259310

پست الکترونیکی : zanjan@sabteahval.ir