شنبه 28 دی 1398   
 
رابط آموزشی قـزوین
 

نام ونام خانوادگی : جواد علومی

محل خدمت : اداره کل ثبت احوال استان قزوین

شماره تلفن :   02813673782

شماره فاکس :  02813673781

پست الکترونیکی  : kolkapis1@yahoo.com