یکشنبه 6 بهمن 1398   
 
رابط آموزشی کردستان
 

نام ونام خانوادگی:         حمید  قادری

محل خدمت:                 اداره کل ثبت احوال استان کردستان

شماره تماس:                08713285825،27

شماره فاکس:                08713285822
 
پست الکترونیکی:                      hamid_g40@yahoo.com