شنبه 28 دی 1398   
 
رابط آموزشی مازندران
 

نام نام خانوادگی : مظاهر قنبرپور                                      

محل خدمت: اداره کل ثبت احوال مازندران

پست سازمانی: معاون آمار و انفورماتیک

مدرک تحصیلی :   فوق لیسانس

شماره تماس  : 3117492

شماره فاکس :3117100

پست الکترونیکی :mazandaran@sabteahval.ir