شنبه 28 دی 1398   
 
رابط آموزشی یزد
 
نام و نام خانوادگی : رضا جعفری ندوشن
تلفن تماس : 6213735-0351
محل خدمت : اداره کل ثبت احوال استان یزد     
پست سازمانی : معاون امور اداری                               
شماره فاکس : 6254640-0351
 
پست الکترونیک : rjafarin44@yahoo.com