سه شنبه 1 بهمن 1398   
 
رابط آموزشی کرمانشاه
 

نام ونام خانوادگی : حبیب اله حاجی مقصود

محل خدمت : اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه

شماره تلفن : 09181323102

شماره فاکس :   08314240069

پست الکترونیکی : H_maghsod@yahoo.com