شنبه 29 دی 1397   
 
مدیریت محتوا
 

نام و نام خانوادگی:                                                                       

 احمد تکین

 

آشنایی با زبان های خارجی:

 زبان انگلیسی

 

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس فلسفه(غرب) از دانشگاه اصفهان(1378)

لیسانس فلسفه از دانشگاه تبریز(1370)

 

مدرس دروس:

روش شناسی و چگونگی پژوهش در سازمان

گزارش نویسی

 

سوابق شغلی:

سرپرست معاونت آموزشی مرکز آموزش سازمان ثبت احوال کشور(از ابتدای سال 89) 

کارشناس مسؤول آموزش های کوتاه مدت مرکز آموزش سازمان ثبت احوال کشور(1376 تا پایان1388)

سرپرست اداره خدمات آموزش مرکز آموزش سازمان ثبت احوال کشور(سال 1375)

کارشناس آموزش های توجیهی مرکز آموزش سازمان ثبت احوال کشور(1371 تا 1374)

 

حوزه های تخصصی:

برنامه ریزی آموزشی

پژوهش

ویراستاری

 

تألیفات:

 

انسان در نظر ژان پل سارتر(پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد)

نگاهی به مسأله انسان وآزادی اودرنظر ژان پل سارتر(مقاله)

طرح تشکیلات سازمانی مرکزآموزش عالی وتحقیقات

آیین نگارش مکاتبات اداری

شناسایی وتربیت مدرسین

راهنمای نگارش آثارتحقیقی وآموزشی

طبقه بندی مشاغل درسازمان

روش شناسی (مبانی پژوهش های علمی) (جزوه آموزشی )

نظام جامع آموزش کارکنان دربخش تخصصی (گروهی)

مطالعه وبررسی ایجاد توانمندی درنیروی انسانی (گروهی)

مطالعه آموزش های مشاغل تخصصی (حقوقی وسجلی ) درسازمان ثبت احوال (گروهی)

طرح جامع آموزش ابلاغ شماره ملی و کد پستی (گروهی)

تحلیل عملکرد آموزشی سال 1386 مرکز آموزش (گروهی)

سجل احوال را فراموش کنید(مقاله)

 

 ویراستاری و همکاری در تألیفات زیر:

دستورالعمل های سجلی

قوانین و مقررات ثبت احوال

قانون مجازات اسلامی

مبانی علم حقوق

مقدمات جمعیت شناسی

آمار مقدماتی

حقوق اداری

ویندوز XP مقدماتی

مبانی برنامه نویسی

آیین نگارش مکاتبات اداری (1)

آیین گزارش نویسی

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

بودجه ریزی عملیاتی