بودجه و تشکیلات
 - مطالعه مستمر و بی وقفه در اصول و مبانی برنامه ریزی کشوری بمنظور طراحی و تدوین برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت در قالب سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت و مصالح سازمان
- برنامه ریزی در تامین و تدارک بموقع اطلاعات برنامه ای سازمان و هدایت عملیات برنامه ریزی در جهت اهداف از پیش تعیین شده
- تماس مستمر و بی وقفه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بمنظور اطلاع از تغییرات برنامه ای دولت
- پیگیریهای بی وقفه و مستمر در شناخت امکانات بالقوه و بالفعل سازمان و لحاظ آنها در برنامه های پیشنهادی بمنظور بهره وری بهینه از ظرفیت های موجود
- نظارت و کنترل ارزیابی برنامه ها بمنظور حصول اطمینان از پیشرفت یا عدم پیشرفت عملیات اجرائی و تهیه گزارشات تحلیلی و تشریحی جهت ارائه به مقام مافوق و مراجع ذیصلاح نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- مطالعه ساخت سازمانی بخشهای مختلف سازمان و اظهار نظر جهت انجام اصلاحات ضروری در نمودار سازمان پس از بررسی و تجزیه و تحلیل وظایف و مسئولیتها
- مطالعه و بررسی مستمر تشکیلات و پستهای سازمانی و انطباق آن با نظام تشکیلاتی دولت
- بررسی و تدوین ضوابط تشکیلاتی واحدها
- تشخیص و تعیین ویژگی های شاغل , تهیه شرح شغل , تعیین سطوح شغلی , شرایط احراز مشاغل و انجام کلیه امور مرتبط با طبقه بندی مشاغل
- مطالعه و بررسی در روشهای اداری بمنظور شناخت عواملی که بنحوی در تسریع و یا تاخیر کارها موثر می باشد
- مطالعه در روش انجام کارها و اقدام در حذف تشریفات زائد با همکاری سایر واحدها
- تهیه و تنظیم دستور العمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف اداری ، مالی و تخصصی سازمان بمنظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط
- ابلاغ بخشنامه ها و دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه و نظارت و همکاری در تهیه آنها.
- تهیه و تنظیم بودجه های جاری ، طرح و عمرانی سازمان در قالب سیاست های بودجه و توجیه و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح
- تنظیم موافقتنامه بودجه در قالب برنامه ها پس از وصول بودجه مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها
- برنامه ریزی در خصوص جذب بودجه تخصیصی
- تنظیم گزارشات موسمی از وضعیت بودجه به سطوح تصمیم گیری سازمان