دوشنبه 27 آبان 1398   
 
ورزش استان
  
  فوتسال ثبت احوال استان اردبیل در سال 1386
 
با پیروزی قاطع بر کلیه حریفان مقام قهرمانی کشوری را به دست آورد با تشکر از تمامی فوتبالیستها ی ثبت احوال استان اردبیل وحمایت های مدیر کل محترم استان اردبیل
 
تیم فوتبال استان اردبیل متشکل از 11 نفر از پرسنل اداره ثبت استان اردبیل در نخستین مرحله از مسابقات فوتبال به زنجان عزیمت نموده
وبا توجه به میزبانی مناسب استان زنجان و محیط مناسب میزبانی و تشکر از پرسنل زحمت کش آن استان و مدیر کل محترم استان  توانست تیم فوتبال استان اردبیل با قاطعیت تمام قهرمان مرحله اول مسابقات کشوری شد
در مرحله دوم که باشرکت 4 تیم برتر مسابقات قبلی انجام شد توانست  با قاطعیت تمام قهرمان مسابقات کشوری شود
ثبت احوال استان اردبیل در سال 1387
 در مسابقات کشوری که در استان آذر بیجان شرقی شهرستان مراغه انجام شد توانست مقام سومی منطقه 1 کشوری را بدست آورد