شهدا

 ایوب معادی -شهید دوران انقلاب

 

بخشعلی اعیادی- شهید دوران انتقلاب

 

 میر محمود بنی هاشم - فرمانده شهید

 

 

داور یسری - فرمانده شهید 


 

 غفور جدی -خلبات شهید

 

جمشید گنجگاهی - 

 

مرحمت بالازاده - نوجوان شهید 

 

عمران پستی - فرمانده شهید 


 

ابوالفضل پیرزاده - طلبه شهید