افراد برجسته

 داور شیخاوندی- 

 

حسن علیپور - خیر مدرسه ساز 

 

منزوی - شاعر اهل بیت 

 

 

نائبی - نماینده مجلس