خدمات ثبت احوال

(جهت مشاهده شناسنامه خدمت روی ایتم مورد نظر کلیلک کنید)

 

معرفی خدمت

شناسه خدمت

نحوه دسترسی

دریافت خدمت

۱۰۰۳۱۰۸۸۰۰۰

درج (انتقال) واقعه ازدواج و طلاق

ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه

۱۰۰۳۱۰۸۸۱۰۰ 

حضوری

 

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور

۱۰۰۳۱۰۸۸۱۰۲

حضوری

 

۱۰۰۳۲۶۲۵۰۰۰

صدور گواهی تجرد

صدور گواهی تجرد

۱۰۰۳۲۶۲۵۰۰۰

حضوری و الکترونیکی

 

۱۰۰۳۱۰۸۹۰۰۰

ارائه گواهی های فوت

صدور گواهی فوت ایرانیان

۱۰۰۳۱۰۸۹۱۰۱

حضوری و الکترونیکی

 

صدور گواهی فوت اتباع خارجی

۱۰۰۳۱۰۸۹۱۰۲

حضوری و الکترونیکی

 

۱۰۰۳۱۰۹۰۰۰۰

صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران

صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران

۱۰۰۳۱۰۹۰۰۰۰

حضوری

 

۱۰۰۳۱۰۹۱۰۰۰

صدور شناسنامه

 صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی)

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۰

حضوری

 

صدور شناسنامه برای زنان خارجی با همسران ایرانی (مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی)

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۱

حضوری

 

صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای 18 سال (مشمولین ماده 979و 980 قانون مدنی)

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۲

حضوری

 

 صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۳

حضوری

 

 صدور شناسنامه اتباع ایرانی

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۴

حضوری

 

 صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۵

حضوری

 

۱۰۰۳۱۰۹۲۰۰۰

تغییر مشخصات هویتی

 رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۰

حضوری و الکترونیکی

 

تغییر نام خانوادگی

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۱

حضوری و الکترونیکی

 

 تغییر نام

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۲

حضوری و الکترونیکی

 

رسیدگی به درخواست های رسیدگی از هیئت حل اختلاف

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۴

حضوری و الکترونیکی

 

۱۰۰۳۲۶۲۶۰۰۰

ثبت تغییر نشانی

ثبت تغییر نشانی

۱۰۰۳۲۶۲۶۰۰۰

حضوری و الکترونیکی

 

۱۰۰۳۱۰۹۳۰۰۰

صدور کارت هوشمند ملی

صدور کارت هوشمند ملی

۱۰۰۳۱۰۹۳۰۰۰

حضوری و الکترونیکی

 

۱۰۰۳۱۰۹۴۰۰۰

پاسخ به استعلام های هویتی و نشانی افراد

 پاسخ به استعلام هویت

۱۰۰۳۱۰۹۴۱۰۰

حضوری و شبکه ملی اطلاعات

 

پاسخ به استعلام نشانی افراد

۱۰۰۳۱۰۹۴۱۰۱

حضوری و شبکه ملی اطلاعات