مراكز ثبت احوال اردبيل

استان

اداره

آدرس

وب سایت

فکس

تلفن

کدمحل

کد پستی

اردبیل

کل

اردبیل - شهرک اداری بعثت (کارشناسان)

اداره کل ثبت احوال اردبیل 

۳۳۷۴۴۰۰۶

۳۳۷۴۴۰۱۰

۰۴۵

۵۶۱۵۸۱۳۵۵۸

اردبیل

شهرستان اردبیل

اردبیل - خ معلم - جنب بیمارستان بوعلی

اداره ثبت احوال شهرستان اردبیل 

۳۳۲۳۴۰۰۶

۳۳۲۵۵۵۰۱

۰۴۵

۵۶۱۳۶۴۳۳۴۹

اردبیل

نمین

نمین - خ باهنر - اول جاده عنبران

اداره ثبت احوال شهرستان نمین 

۳۲۳۲۴۴۳۳

۳۲۳۲۳۲۳۲

۰۴۵

۵۶۳۱۶۱۵۷۱۵

اردبیل

انگوت

انگوت

اداره ثبت احوال شهرستان انگوت 

۳۲۶۵۲۹۱۱

۳۲۶۵۲۳۳۶

۰۴۵


اردبیل

خورش رستم

خلخال - هشتجین - میدان مصلی

اداره ثبت احوال شهرستان خورش رستم 

۳۲۴۸۲۰۲۷

۳۲۴۸۳۷۰۲

۰۴۵


اردبیل

سرعین

سرعین - جاده الوارس - بلوار کوهستان

اداره ثبت احوال شهرستان سرعین 

۳۲۲۲۲۴۶۳

۳۲۲۲۲۴۶۲

۰۴۵

۵۱۷۶۶۶۵۵۹۵

اردبیل

ارشق

ارشق

اداره ثبت احوال شهرستان ارشق 

۳۲۵۸۲۸۸۰

۳۲۵۸۲۸۸۵

۰۴۵


اردبیل

کوثر

کوثر - کوثر روبروی شهرداری

اداره ثبت احوال شهرستان کوثر 

۳۲۹۲۲۴۴۳

۳۲۹۲۳۲۲۴

۰۴۵

۵۶۸۵۱۳۳۸۱۷

اردبیل

بیله سوار

بیله سوار - خ امام خ ۲۴ متری

اداره ثبت احوال شهرستان بیله سوار 

۳۲۸۲۴۴۴۶

۳۲۸۲۲۸۲۷

۰۴۵

۵۶۷۱۶۸۱۱۷۵

اردبیل

پارس آباد

پارس آباد - خ ولی عصر -  محله ۳۵ هکتاری

اداره ثبت احوال شهرستان پارس آباد 

۳۲۷۲۱۱۴۱

۳۲۷۲۵۱۲۰

۰۴۵

۵۶۹۱۹۳۵۴۳۸

اردبیل

مشکین شهر

مشکین شهر - خ سعدی

اداره ثبت احوال شهرستان مشکین شهر 

۳۲۵۳۳۸۷۱

۳۲۵۳۷۶۱۰

۰۴۵

۵۶۶۱۸۱۳۷۱۶

اردبیل

مغان

مغان - گرمی پشت بیمارستان طالقانی

اداره ثبت احوال شهرستان گرمی 

۳۲۶۴۲۰۱۱

۳۲۶۴۱۹۳۹

۰۴۵


اردبیل

خلخال

خلخال - خ آیت اله یکتایی

اداره ثبت احوال شهرستان خلخال 

۳۳۲۴۲۳۹۳۹

۳۲۴۲۳۹۹۷

۰۴۵

۵۶۸۱۷۵۷۳۸۵

اردبیل

نیر

نیر - پشت فرمانداری - خ شهید سطوتی

اداره ثبت احوال شهرستان نیر 

۲۳۸۲۲۵۵۹

۲۳۸۲۴۴۱۹

۰۴۵

۵۶۴۱۷۳۶۴۷۱