تاريخچه شناسنامه در ايران

تاریخچه شناسنامه در ایران

 

شناسنامه سند هویت و تابعیت افراد و یگانه سندی است که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف به تک تک افراد می دهد و تنها صحیفه ایست که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت ، زمان ازدواج ، نام فرزندان ، طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحب آنرا امور دنیوی در آن ثبت و ضبط می گردد.

 نخستین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران به تاریخ 16 قوص (16 آذر) سال 1397 هجری شمسی صادر گردید.

صدور این شناسنامه  بعهده دفتر سجل احوال دارالخلافه تهران بوده است که یکبرگی ، و حاوی اطلاعاتی در مورد تاریخ تولد و محل تولد و خلاصه ای از ازدواج و طلاق بوده و محلی برای ثبت نام  فرزندان و یا مرگ  صاحب شناسنامه نداشته است.

از نکات جالب توجه که با ملاحظه شناسنامه های ابتدائی مشاهده می شود نقش مهرهای مختلفی است که بر روی آنها زده شده است ( مهر قند و شکر-  جیره بندی – سرشماری و غیره ) که وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن زمانرا هم تا اندازه ای برای ما روشن می کند.

جالب است که این اوراق بعنوان تصدیق هویت از جانب نظمیه تهران تائید می گردیده است.

اولین شناسنامه به صورت دفترچه در سال 1307  هجری شمسی بموجب اصلاحیه قانون ثبت احوال همان سال صادر گردیده. این شناسنامه نسبت به شناسنامه قبلی  کاملتر و علاوه بر ثبت تولد ازدواج و طلاق قسمتی را به نام فرزندان و ثبت فوت صاحب شناسنامه اختصاص داده بودند.

شناسنامه در حال حاضر به دو صورت صادر می گردد.

نوع اول: مختص اشخاص بالای پانزده سال ، که چهاربرگی در 4 صفحه و دو صفحه داخل جلد ، محل الصاق عکس و بخشهائی مربوط به ثبت ازدواج و طلاق و درج مشخصات فرزندان و ثبت توضیحات و واقعه فوت خاص این نوع شناسنامه می باشد.

نوع دوم : ویژه اطفال و اشخاص کمتراز پانزده سال است که علاوه بر صفحات داخل جلد یک برگ در دو صفحه که منحصراً مشخصات فردی و محلی برای ثبت واقعه فوت در نظر گرفته شده است.