پنجشنبه 30 خرداد 1398   
 
سوالات متداول
- درخواست تغییر سن؟

تغییر سن طبق ماده واحدة مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی ممنوع می باشد ولی در تبصرة آن آمده «تغییر سن اشخاصی که سن آنها با قیافة ظاهری بیش پنج سال تفاوت داشته باشد رسیدگی به آن با کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال خواهد بود.»

2- تغییر نام کوچک؟

تغییر نامهایی که در تعارض با ارزشها و اعتقادات اسلامی یا ملی است و یا نامهایی مرکب نامناسب یا عناوین و القاب و یا فاقد معنای مناسب باشد اقدام می شود که نمونه ای از نامهای قابل تغییر در هر اداره ثبت احوال موجود می باشد.

3- تغییر نام خانوادگی؟

هر کس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی با رعایت دستورالعمل نام خانوادگی خود را برای یک بار تغییر دهد.

4- حذف پسوند نام خانوادگی؟

هر کس می تواند حذف پسوند نام خانوادگی خود را با رعایت دستورالعمل اقدام نماید.

5- ثبت ازدواج و طلاق در شناسنامه؟

ازدواج یا طلاق کسانی که در شناسنامه آنها ثبت نشده می توانند با ارائه سند مربوطه نسبت به ثبت اقدام نمایند.

6- حذف طلاق از شناسنامه؟

حذف طلاق غیرمدخوله از شناسنامه وفق مقررات جاری امکان پذیر است .

7- درخواست گواهی تجرد؟

صدور گواهی تجرد با درخواست صاحب سند و یا وکیل قانونی آن انجام می شود.

8- درخواست خلاصة رونوشت وفات؟

نزدیک ترین خویشاوند متوفی و یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده می تواند برگ فوت درخواست نماید.

9- درخواست شناسنامة نوزاد؟

اشخاصی که می توانند شناسنامة نوزاد بگیرند:پدر یا جدپدری،مادر در صورت غیبت پدر،وصی،قیم،امین و سایر اشخاصی که در قانون معین شده است.

10- درخواست تکمیل مشخصات والدین در شناسنامه؟

مشخصات والدین هر شخصی که در شناسنامة آنها ناقص می باشد می توانند با مراجعه به ثبت احوال و ارائه مدارک لازم درخواست تکمیل مشخصات پدر و مادر را در شناسنامة خود بنمایند.

11- حذف مشخصات همسر متوفی از شناسنامه؟

حذف مشخصات همسر متوفی از شناسنامه به علت داشتن آثار حقوقی از طریق مراجع قانونی امکان پذیر است.

12- درخواست گواهی مشخصات موقت؟

گواهی مشخصات موقت برای متقاضیانی که شناسنامة آنها مفقود شده و ضرورت ارائه مشخصات به دوایر دولتی را داشته باشند صادر میشود

 
 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:

 
نظر سنجی
در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعالی برای شما وجود ندارد