معرفي اداره كل
اداره کل ثبت احوال استان اردبیل در سال 1372 تاسیس وساختمان اداره کل آن در شهرک کارشناسان واقع در شهر اردبیل تاسیس شد اولین مدیر کل آن آقای فاروقی و مدیر کل بعدی آقای خندستانی بودند و بعد از آنها آقای صاحب زمانی و بعد از ایشان آقی امینی  و آقای حسن زاده مدیر کل
 بودند و در حال حاضراز سال 1398 آقای شهرام رسولی مدیر کل می باشند. 
 

   الف) مشخصات جمعیتی و تقسیمات کشوری استان:

 

 

    1 – جمعیت استان تا سال 1398 : 1312125نفر                        شهری 892000نفر                     روستایی 419000نفر

 

    2 - مساحت:   4/17951     کیلومتر مربع

 

    3 - تعداد و نام شهرستانهای تابعه:

 

    4-شهرستانهای : اردبیل – نیر – نمین – کوثر – خلخال – مغان – مشکین شهر – بیله سوار– پارس آباد-سرعین -اصلاندوز

   5 – تعداد دهستانهای تابعه :  66 دهستان  

   6 – تعداد روستاهای تابعه: 2100

   * آدرس اداره کل معین آن: اردبیل – شهرک اداری بعثت (کارشناسان)

ب ) وضعیت سازمانی و تشکیلاتی اداره کل و ادارات ثبت احوال استان:

    1 – سال تاسیس اداره : 1372

    2 – تعداد و نام ادارات تابعه در شهرستانها: شهرستان : 1 – اردبیل و منطقه یک اردبیل  2 – بیله سوار 3 – پارس آباد 4 – کوثر 5 – خلخال 

    6 – مشکین شهر   7 – مغان   8 – نمین 9 – نیر 10-سرعین  11-اصلاندوز 

   3 – تعداد و نام ادارات تایعه در بخش ها :    اداره: 1 – انگوت 2 – خورش رستم 3 – سرعین   4 - ارشق

    4 - تعداد نمایندگی ها ی تابعه :  14 نمایندگی

     5 –  بخش ها:  فیذوز- هیر-آبی بیگلو -عنبران -موران-مشکین شرقی-اسلامآباد-تازه کند-ثمرین-سبلان

     – کورائیم – اصلاندوز – لاهرود – مرادلو – جعفرآباد

    6 – تعداد و نام ادارات مکانیزه استان: تمام ادارات و نمایندگیها

 

 جامعه مجازی کانون