چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/10/02         ساعت 12:35:36     گروه خبری روابط عمومی

1

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت فرارسیدن روز ملی ثبت احوال پیام تبریک صادر نمودند.