چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 12:31:51     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت روز ملی ثبت احوال دردیدار با امام جمعه محترم بخش انگوت، بابائی عملکرد اداره ثبت احوال انگوت را بسیار مطلوب عنوان نمودند.

ایشان اظهار کردند که حسب رویکرد ثبت احوال مبنی بر ترویج فرهنگ نام ونامگذاری و تلاش همکاران درجهت ترویج اسامی مذهبی، ضمن راهنمائی مراجعین درخصوص انتخاب نام های مذهبی ، در جریان پنج ساله اخیر ، اسامی ابوالفضل، محمدطاها، امیرمحمد، امیرحسین و علی اصغر به ترتیب دربین طبقه ذکوربیشترین فراوانی را داشته اند.  و در طبقه اناث هم اسامی زهرا، فاطمه ، یسنا، اسرا و زینب به ترتیب در اسناد تنظمی اداره ثبت احوال انگوت دارای بیشترین فراوانی هستند.امام جمعه محترم انگوت نیزضمن تبریک روز ملی ثبت احوال به کارکنان ثبت احوال ، در امر ثبت دقیق وقایع حیاتی راهکارهایی ارائه و راهنمائی های لازم معمول نمودند. وبه رعایت حرمت و تکریم ارباب رجوع سفارش کردند./