چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 12:59:08     گروه خبری روابط عمومی

1

به موجب مراسمی با حضور جمعی از مسئولین بخش انگوت ضمن تقدیم لوح وهدایائی از زحمات و فعالیت های کارکنان اداره ثبت احوال انگوت تقدیر شد. بابائی ، رئیس اداره ثبت احوال بخش انگوت در این جلسه فعالیت های بسیار مطلوب و جایگاه ارزنده این اداره را در بین اهالی محترم بخش ، مرهون فعالیت ها و عملکرد خوب کارکنان این اداره دانست.

1
1