چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1397/10/02         ساعت 17:55:44     گروه خبری روابط عمومی


امام جمعه انگوت بر رعایت قوانین ومقرات ثبت احوال در زمینه ثبت ولادت وفوت از سوی اهالی محترم بخش تاکید نموده و با اشاره به گزارشی از از سوی اداره ثبت احوال انگوت اضافه نمودند که در مقطع کنونی خبر خوشحال کننده اینست که تعدادی از افراد کبیرنیز به لحاظ نامناسب بودن نام خود به انتخاب اسامی دارای ریشه اسلامی و مذهبی خود میل و رغبت نشان می دهند.ایشان روز ملی ثبت احوال را تبریک و از زحمات کارکنان تقدیر و تشکر نمودند