پنجشنبه 23 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 11:44:49     گروه خبری روابط عمومی

مراسم بزرگداشت روزثبت احوال با حضوررؤسای ثبت احوال ،آموزش وپرورش ، تبلیغات اسلامی درنمازخانه مدارس بیله سوار برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، درابتدا ی این مراسم خیردارمدیرآموزش وپرورش شهرستان بیله سوارضمن خیرمقدم وتبریک روزملی ثبت احوال به مرزداران هویت وتابعیت ، ثبت احوال را ازسازمان های حساس وحیاتی کشوردانست که با تنظیم سند وصدورشناسنامه به افراد هویت وتابعیت می دهد وافراد با داشتن شناسنامه است که می توانند ازمزایای اجتماعی آن بهره مند شوند.

سپس درادامه موسی پوررئیس اداره ثبت احوال ازهمکاری وتعامل سازنده آموزش وپرورش با ثبت احوال قدردانی کردوبا اشاره به سوم دیماه روزملی ثبت احوال ، ثبت وقایع چهارگانه حیاتی، صدوراسناد هویتی وتابعیت ایرانیان درجهان، تولید وانتشارآمارجمعیتی ومهاجرتی را سه مأموریت مهم سازمان ثبت احوال عنوان کرد وازاعلام اعتبارکارتهای شناسایی ملی کاغذی تاپایان سالجاری توسط هیات محترم دولت خبرداد،

رئیس اداره ثبت احوال سخنانی مبسوط درخصوص فرهنگ سازی درجامعه حول سه محورعنوان نمود 1-فرهنگ سازی ثبت وقایع حیاتی درمهلت قانونی 2- ارتقای فرهنگ آماری 3- فرهنگ انتخاب نام نیکو ، وازمتولیان فرهنگی بویژه آموزش وپرورش تقاضای مساعدت وهمکاری دراین خصوص نمود.