پنجشنبه 3 مهر 1399   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 13:57:02     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت گرامیداشت روزملی ثبت احوال وبه همت اداره ورزش وجوانان یک دوره مسابقه ورزشهای رزمی درشهرستان بیله سواربرگزارگردید./