پنجشنبه 3 مهر 1399   
 
تاریخ 1397/08/05         ساعت 08:28:21     گروه خبری روابط عمومی

دومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان بیله سواربا حضورفرماندارو اعضای شورا درمحل فرمانداری شهرستان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، دومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان بیله سواردرمورخ بیست ونهم مهرماه سال جاری با حضوراعضاء وبه ریاست آقای قبادی فرماندارشهرستان راس ساعت 9صبح روزیکشنبه با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید درمحل دفترفرمانداری شروع شد. درابتدای جلسه آقای قبادی فرماندارشهرستان به اهمیت آماروقایع حیاتی دربرنامه ریزی­ها وکاربردی بودن آن اشاره ولزوم همکاری وهمیاری همه جانبه کلیه اعضاء با ثبت احوال شهرستان جهت ثبت وقایع چهارگانه درمهلت قانونی به منظوردستیابی صحیح ودقیق به آمارواطلاعات جمعیت تأکید نمودند.

درادامه آقای موسی پوررئیس اداره ثبت احوال شهرستان ضمن ارائه گزارشی ازعملکرد اداره، هدف ازتشکیل جلسه شورا، وضعیت اداره وجایگاه آن درخصوص ثبت بهنگام وقایع ، وهمچنین دررابطه با اهمیت وقایع ، ولادت ووفات درشکل گیری آماروپوشش به موقع آن درمهلت قانونی وآثارونتایج آن دربرنامه ­ریزی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وبهداشتی درمانی براهمیت وپیگیری تمام اعضای کمیته ، همکاری ثبت یاران وشبکه اعلام مطالبی را بیان داشتند وبه مهلت قانونی 15 روزولادت و10روزفوت اشاره وبه کاربردها وقابلیت های کارت هوشمند ملی اشاره، ازشهروندان ساکن شهرستان خواستند دراسرع وقت نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند.

درپایان جلسه بعدازبحث وبررسی وتبادل نظرتصمیماتی اتخاذ گردید./