پنجشنبه 23 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/08/14         ساعت 10:14:27     گروه خبری روابط عمومی

کارکنان ثبت احوال همگام بادیگراقشارمردم بیله سواردرراهپیمائی یوم الله 13 آبان روز مبارزه با استکبارجهانی شرکت کردند
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، درراهپیمائی باشکوه یوم الله 13آبان کارکنان ثبت احوال بیله سواربا حضورپرشوروباشعارمرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل وهیهات من الذله این روزبزرگ تاریخی را گرامی داشتند.درپایان مراسم قطعنامه تظاهرات سراسری یوم الله 13آبان ، روزملی مبارزه با استکبارجهانی سال 98 قرائت شد