پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1396/10/09         ساعت 13:35:38     گروه خبری روابط عمومی

رئیس وکارکنان ثبت احوال بیله سواردرهمایش بزرگ بصیرت ومیثاق امت با ولایت که درمسجد جمعه این شهربرگزارشد حضوریافته واین روزبزرگ را گرامی داشتند