شنبه 4 اسفند 1397   
 
تاریخ 1396/09/05         ساعت 12:39:28     گروه خبری روابط عمومی

رئیس ثبت احوال بیله سوارگفت: بیشترین فراوانی درنام گذاری نوزادان بیله سواری"امیرعلی وزهرا" است واین واقعیت نشان دهنده علاقه مردم شهرستان بیله سوار به نام های ائمه اطهار(ع) است.
مصاحبه

به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک موسی پورظهرامروزدرگفت گوبا خبرنگارفارس دراردبیل اظهارکرد: بیشترین فراوانی دراسامی نوزادان بیله سواردرپسران مربوط به نام امیرعلی ودرنوزادان دخترمربوط به نام زهرا بوده است . رئیس ثبت احوال شهرستان بیله سوارتصریح کرد: درپنج سال اخیرنام امیرعلی با 118 موردفراوانی ،محبوب ترین نام پسربرای نوزادان دربیله سواربوده است ونام زهرا نیزبا81 مورد نامگذاری بیشترین فراوانیرادرنامگذاری نوزادان دختردرشهرستان داشته است که این واقعیت نشان دهنده علاقه مردم بیله سواربه نامهای ائمه است

موسی پوربه فراوانی 10 اسم اول درپنج سال گذشته درشهرستان بیله سواراشاره وعنوان کرد : بعدازامیرعلی ، ابوالفضل با98 مورد، یاسین وعلی اصغربا60 مورد ونام­های آیهان، امیررضا وطاها وامیرمحمد، مهدی وامیرمهدی نیزبه ترتیب درصدرنامگذاری خانواده­های بیله سواری برای اسم پسرهستند

وی گفت: دربخش دختران نیزپس ازنام زهرا، یسنا واسرا با65 مورد وفاطمه با 57 موردونام­های ال آی ، رها، ثنا وآنیسا وعسل ودنیزنیزبه ترتیب درردیف بیشترین نامگذاری برای فرزند دختردرپنج سال گذشته شهرستان بیله سواربوده است

رئیس ثبت احوال بیله سواردرادامه گفتگوبا خبرنگارخبرگزاری فارس با اشاره به این که درسال گذشته بالاترین آمارثبت تولد درچندسال گذشته بوده است افزود: درسال گذشته 855 مورد ولادت درشهرستان ثبت شده است.