دوشنبه 30 مهر 1397   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 10:38:05     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت روز ملی ثبت احوال کارکنان ثبت احوال ومدیران دفاترپیشخوان با امام جمعه بیله سواروجعفرآباد دیدارنمودند.
1

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، دراین دیدارابتدا رئیس اداره ثبت احوال ضمن تبریک وگرامی داشت سوم دیماه روزملی ثبت احوال وتشکرازائمه جمعه شهرستان که عنایت ویژه ای نسبت به ثبت احوال واهداف سازمان دارند ، گزارشی ازاقدامات صورت گرفته وطرحهای دردست اجرایی ثبت احوال ارائه وبه نقش تأثیرگذارائمه جمعه وجماعات دراطلاع رسانی صحیح وبموقع ثبت وقایع حیاتی واخذ کارت هوشمند ملی وهمچنین درامرانتخاب نام نیکواشاره نموند.

سپس درادامه برنامه های دیدار، امامان جمعه بیله سواروجعفرآباد نقطه نظرات خوبی راجب ثبت احوال عنوان نموده و سازمان ثبت احوال را یکی ازکارآمدترین دستگاههای اجرایی کشور دانستند ویک سازمان مهم حاکمیتی ومورد توجه مردم است ومردم خود را نیازمند این سازمان می دانند.

حجج الاسلام قیاسی وباقری درپایان با تبریک این روزازتلاش کارکنان ثبت احوال شهرستان بیله سواردرارائه خدمات موثربه مردم تشکروبا اهدا لوح سپاس ازپرسنل ثبت احوال تجلیل نمودند.