دوشنبه 30 مهر 1397   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 11:13:03     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت روزملی ثبت احوال کارکنان ثبت احوال ومدیران دفاتر با فرمانداربیله سواردیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، رئیس اداره ثبت احوال بیله سواردرابتدای دیداربه فلسفه نامگذاری روزملی ثبت احوال که یاد آور نخستین ثبت رسمی وقانونی ولادت وصدورشناسنامه درایران بنام فاطمه ایرانی اشاره و به تلاشهای صادقانه مرزبانان هویت ، وبه اقدامات موثروتوفیقات بدست آمده درسالهای اخیرتوسط ثبت احوال درزمینه سازی دولت الکترونیک ، صدورکارت هوشمند ملی ، صدورشناسنامه الکترونیکی ، آرشیو الکترونیکی ، ثبت وقایع حیاتی ، وبسیاری خدمات دیگر،توضیحاتی را عنوان نمودند و به مسائل ومشکلات اداره ازجمله تبدیل نمایندگی جعفرآباد به اداره مستقل ،سند مالکیت ساختمان اداره، ، نبود سیستم گرمایشی دوگانه، وزیبا سازی محوطه بیرونی اداره ...اشاره وخواستارعنایت ویژه فرماندارشدند.

سپس حلیم فرمانداربیله سوارضمن تبریک وگرامیداشت روزملی ثبت احوال وقدردانی اززحمات وخدمات ارزشمند کارکنان ثبت احوال گفت: آمارواطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال مبنای خوبی برای برنامه ریزی خرد وکلان کشورمی باشد وهمین امرنقش وجایگاه ثبت احوال را دراداره جامعه پررنگ وبرجسته ساخته است وی حضورثبت احوال را درعرصه های مختلف به خصوص انتخابات بسیارمهم وتأثیرگذاردانستند.