پنجشنبه 3 خرداد 1397   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 13:57:02     گروه خبري روابط عمومی
بمناسبت گرامیداشت روزملی ثبت احوال وبه همت اداره ورزش وجوانان یک دوره مسابقه ورزشهای رزمی درشهرستان بیله سواربرگزارگردید./