پنجشنبه 3 خرداد 1397   
 
تاریخ 1396/10/09         ساعت 13:35:38     گروه خبري روابط عمومی
رئیس وکارکنان ثبت احوال بیله سواردرهمایش بزرگ بصیرت ومیثاق امت با ولایت که درمسجد جمعه این شهربرگزارشد حضوریافته واین روزبزرگ را گرامی داشتند