شنبه 4 اسفند 1397   
 
تاریخ 1395/10/04         ساعت     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت روزثبت احوال وبا همکاری جمعیت هلال احمرشهرستان بیله سوارتست فشاروقند خون به صورت رایگان درمحل اداره ثبت احوال انجام شد.
روزثبت احوال

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، رئیس اداره ثبت احوال درابتدای این طرح ضمن تشکروقدردانی ازتعامل وهمکاری جمعیت هلال احمرشهرستان اظهارداشت این طرح بمناسبت فرارسیدن روزثبت احوال وبا همکاری کارشناسان جمعیت هلال شهرستان بیله سوارانجام گردید که خدماتی چون تست قند وفشارخون به صورت رایگان به مراجعین ارائه شد.

وی درادامه گفت: آموزش نحوه استفاده ازدستگاه فشارسنج وقند خون وچگونگی رفتارواقدام درمواجه با حوادث وسوانح ونحوه امدادرسانی ازدیگربرنامه هایی بود که درهفته ثبت احوال توسط مربی درجه 1 کشوری به کارکنان ثبت احوال آموزش داده شد.

روزثبت احوال
روزثبت احوال
روزثبت احوال
روزثبت احوال
روزثبت احوال
روزثبت احوال