سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1398/10/02         ساعت 19:37:06     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت صدو یکمین سالگردتاسیس ثبت احوال فرماندارشهرستان بیله سواربا کارکنان ثبت احوال دیدارنمودند
تصویر به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، فرمانداربیله سواردرمورخ 98/10/2  دربدو ورود به ثبت احوال ضمن سرکشی به قسمتهای مختلف اداره ازنزدیک درجریان روند امورات قرارگرفتند سپس درمحل اتاق ریاست اداره حضوریافتند رئیس اداره ثبت احوال ضمن خیرمقدم وقدردانی ازحضورگرم وصمیمی فرمانداردراداره ثبت احوال به فلسفه نامگذاری روزملی ثبت احوال اشاره وبه گزارش عملکرد اداره پرداختند وبه تلاشهای صادقانه مرزبانان هویت ، و به اقدامات موثروتوفیقات بدست آمده درسالهای اخیرتوسط ثبت احوال درزمینه سازی دولت الکترونیک ، صدورکارت هوشمند ملی ، صدورشناسنامه مکانیزه ، ثبت وقایع حیاتی ، وبسیاری خدمات دیگرتوضیحاتی راعنوان نمودند و به مسائل ومشکلات اداره ازجمله سند مالکیت ساختمان اداره ، زیباسازی وپازل بندی محوطه اداره ، نبود سیستم گرمایشی وسرمایشی مناسب، تبدیل نمایندگی ثبت احوال جعفرآباد به اداره مستقل اشاره وخواستارپیگیری وعنایت ویژه فرماندارازمحل اعتبارات تملک ودارایی درسالهای آتی شدند. سپس مهندس قبادی فرمانداربیله سوارضمن تبریک وگرامیداشت سوم دیماه روزملی ثبت احوال وصدویکمین سالروز تأسیس  ثبت احوال افزودند: آمارواطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال مبنای خوبی برای برنامه ریزی خرد وکلان کشورمی باشد وهمین امرنقش وجایگاه ثبت احوال را دراداره جامعه پررنگ وبرجسته ساخته است وی حضورثبت احوال را درعرصه های مختلف بویژه انتخابات بسیارمهم وتأثیرگذاردانستد.فرمانداربیله سواردرادامه قول هرگونه همکاری درراستای مسائل ومشکلات اداره واهداف ووظایف ثبت احوال را دادنددرپایان این دیدارصمیمی فرمانداربیله سواراززحمات وتلاشهای کارکنان ثبت احوال تقدیرنمودند