پنجشنبه 3 خرداد 1397   
 
تعرفه های خدمات ثبت احوال بیله سوار
لیست تعرفه خدمات

جهت   صدورشناسنامه اولیه رایانه ای  مبلغ  57000ریال را به شماره حساب   2171110825009  نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی تا (یکماه)  مبلغ  115000   ریال را به شماره حساب 2171110825009نزد بانک   ملی   پرداخت شود  .


جهت   ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه) مبلغ  172000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   ثبت ولادت  و وفات بعد از مهلت قانونی (سه تا شش ماه)مبلغ  287000   ریال را به شماره حساب شماره 2171110825009      نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (شش ماه به بعد)مبلغ  580000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   --   پرداخت شود .جهت   تعویض شناسنامه   مبلغ  172000ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   الصاق و صدور شناسنامه رایانه ای  مبلغ  115000  ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان(نوبت اول)  مبلغ  230000   ریال را به شماره حساب   2171110825009نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   صدور شناسنامه مکانیزه ناشی از فقدان (نوبت دوم) مبلغ  460000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   صدور شناسنامه مکانیزه ناشی از فقدان (نوبت سوم)  مبلغ  1000000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4 و 5 و 6 ماده 976 و979 قانون مدنی  مبلغ  575000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه مبلغ  230000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مبلغ  230000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی مبلغ  110000ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   تغییر نام تحت هر عنوان  مبلغ  115000ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   تغییر نام توسط سازمان  مبلغ  1000000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   تغییر نام خانوادگی  مبلغ  575000ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   تغییر نام خانوادگی به استناد جزء اول تبصره ذیل ماده 41 مبلغ  58000ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   استفاده از نام خانوادگی همسر  مبلغ  580000ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


حل اختلاف اسناد هویتی  مبلغ  57000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   تغییر سن  مبلغ  500000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه های والدین   مبلغ  20000ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   ثبت اقرارنامه زوجیت   مبلغ  200000   ریال را به شماره حساب  2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   صدور گواهی سببی و نسبی  مبلغ  57000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .


جهت   ثبت اعلامیه طلاق واصله از محاضر  مبلغ  115000   ریال را به شماره حساب   2171110825009   نزد بانک     پرداخت شود  

جهت ثبت اعلامیه  ازدواج واصله از محاضر مبلغ 23000 ریال را به شماره حساب 2171110825009 نزد بانک ملی پرداخت شود .

 جهت اعلام مشخصات هویتی به صورت مکانیزه مبلغ 1000 ریال به حساب شماره 2171110825009 نزد بانک ملی پرداخت شود.
 
جهت تایید هر قطعه عکس مبلغ 5000 ریال به حساب شماره 2171110825009 نزد بانک ملی پرداخت شود.
 
 
    جهت ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی با ارائه کارت شناسایی ملی مبلغ 172000 ریال به حساب
شماره    2171110903006      نزد بانک ملی پرداخت شود.
 
جهت ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی بدون کارت شناسایی ملی مبلغ  230000 ریال به حساب شماره 2171110903006 نزد بانک ملی پرداخت شود .
 
جهت صدور کارت هوشمند ملی (المثنی بار اول) مبلغ  345000 ریال به حساب شماره 2171110903006 نزد بانک ملی پرداخت شود.
 
جهت صدور کارت هوشمند ملی (المثنی بار دوم ) مبلغ 575000 ریال به حساب شماره 2171110903006 نزد بانک ملی پرداخت شود..
 
آدرس دفاتر پیشخوان شهرستان بیله سوار:
دفتر پیشخوان شهری آقای ولی زاده کد شناسائی 1061-12-72
نشانی : بیله سوار - خیابان امام -روبروی فرمانداری
تلفن : 32827175-045
دفتر پیشخوان روستایی آقای جدی کد شناسایی 72121151
آدرس:بیله سوار-روستای بابک
 
توجه:
کلیه مبالغ فوق بدون احتساب کارمزد دفاتر پیشخوان دولت میباشد .  
 
آمار مراجعات
  مهمان :   10
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   0
  دیروز :   1
  کل مراجعات :   481