چهارشنبه 14 خرداد 1399   
 
مدیریت محتوا

رئیس اداره ثبت احوال نمین

نام و نام خانوادگی : جلیل شکرگزار

سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

 

سوابق شغلی :

مسئول امور ثبت احوال شهر و روستا ثبت احوال اردبیل : 1387 تا 1388

مسئول حوزه اداره ثبت احوال اردبیل : 1388 تا 1389

معاون اداره ثبت احوال نیر : 1389 تا 28/02/1391

کارشناس هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال اردبیل : 28/02/1391 تا 25/11/1391

سرپرست اداره ثبت احوال نمین : 25/11/1391 تا 1392

 رئیس اداره ثبت احوال نمین : 1392 تا کنون

 

 تلفن : 04532324433

ایثارگری : برادر شهید