دوشنبه 29 بهمن 1397   
 
مدیریت محتوا

لیست تعرفه های سال 1394

موضوع تعرفه

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

الف -درآمدحاصل ازارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116


شماره حساب
2171110825009

صدورشناسنامه اولیه رایانه ای

57,000

هزینه ثبت ولادت و وفات بعد ازمهلت قانونی (تایک ماه)

115,000

هزینه ثبت ولادت و وفات بعد ازمهلت قانونی (یک تاسه ماه)

172,000

هزینه ثبت ولادت و وفات بعد ازمهلت قانونی (سه تاشش ماه)

287,000

هزینه ثبت ولادت و وفات بعد ازمهلت قانونی(شش ماه وبعدازآن)

580,000

تعویض شناسنامه(ناشی ازمستعمل شدن ویا تغییردرمندرجات هویتی)

172,000

الصاق و صدور شناسنامه رایانه ای درمهلت قانونی

115,000

صدورشناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

230,000

صدورشناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

460,000

صدورشناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم)

1,000,000

صدورشناسنامه برای مشمولین بند های 4 و5و6ماده976 و 979 قانون مدنی

575,000

صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه

230,000

صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

230,000

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی

110,000

تغییرنام تحت هر عنوان اعم ازهیات دادگاههاو....

115,000

تغییرنام توسط سازمان

1,000,000

تغییرنام خانوادگی

575,000

تغییر نام خانوادگی به استناد جزء اول تبصره ذیل ماده 41

58,000

استفاده از نام خانوادگی همسر (ماده 42)

580,000

حل اختلاف اسناد هویتی

57,000

تغییر سن (کمیسیون تشخیص سن و اجرای احکام ابطال و صدور)

500,000

ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدین

20,000

ثبت اقرارنامه زوجیت

200,000

صدور گواهی - صدور گواهی نسبی و سببی

57,000

صدور کارت شناسائی ملی اولیه

23,000

صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان(نوبت اول)

172,000

صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان(نوبت دوم)

400,000

صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان(نوبت سوم)

690,000

تعویض کارت شناسائی ملی

23,000

تعویض کارت شناسائی ملی به دلیل تغییر نشانی

23,000

تعویض کارت شناسائی ملی به دلیل اجرای رای دادگاه یا هیات

23,000

اعلامیه ازدواج واصله از محاضر

23,000

اعلامیه طلاق واصله از محاضر

115,000

اعلام مشخصات هویتی به صورت مکانیزه

1,000

تائید هر قطعه عکس

5,000

ب -درآمدحاصل ازثبت نام وصدورکارت هوشمندملی موضوع ردیف140149
شماره حساب
2171110903006

ثبت نام ، صدوروتعویض کارت هوشمند ملی باارائه کارت شناسائی ملی

172,000

ثبت نام و صدورکارت هوشمند ملی بدون ارائه کارت شناسائی ملی

230,000

صدور کارت هوشمند ملی (المثنی -- بار اول )

345,000

صدور کارت هوشمند ملی (المثنی -- بار دوم )

575,000