یکشنبه 28 بهمن 1397   
 
تاریخ 1396/12/16         ساعت 23:31:38     گروه خبری روابط عمومی

دیدار با امام جمعه و فرماندار نمین، بازدید از اداره و دفتر پیشخوان ثبت احوال،دیدار با بخشدار آبی بیگلو و بازدید از دفتر پیشخوان آبی بیگلو
دیدار با فرماندار

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ،حسن زاده مدیر کل ثبت احوال در دیدار با امام جمعه نمین در خصوص اهمیت ثبت وقایع حیاتی و وضعیت مطلوب آن گزارشی ارائه و از کاربردهای کارت هوشمند ملی مطالبی ارائه نمودند

امام جمعه نمین نیز ثبت احوال را از دستگاههای اجرائی مهم برشمرده واز ثبت وقایع حیاتی و ثبت نام بموقع مردم برای اخذ کارت هوشمند ملی مطالبی ارائه و از خدمات ثبت احوال قدردانی نمودند

در ادامه برنامه ها حسن زاده با فرماندار نمین دیدار ،در خصوص وضعیت بودجه و خدمات گسترده ثبت احوال نمین و کارت هوشمند ملی مطالبی ارائه و از حمایتهای فرماندار نمین قدردانی نمودند

فرماندار نمین نیز از تلاشها و خدمات رسانی ثبت احوال تقدیر و تشکر نموده و در خصوص مسائل بودجه ای ثبت احوال قول مساعد دادند

در ادامه مدیر کل ثبت احوال از روند فعالیتها در اداره ثبت احوال نمین بازدید و از فعالیت همکاران تقدیر و تشکر نموده و با حضور در دفتر پیشخوان از روند خدمت رسانی به مردم در حوزه کارت هوشمند و شناسنامه مکانیزه بازدید نمودند

مدیر کل ثبت احوال در ادامه با حضوردر بخش آبی بیگلو با بخشدار آبی بیگلو دیدار و با حضور در دفتر پیشخوان از روند فعالیتها بازدید و مقرر شد در خصوص بودجه و رفع نواقصها در تجهیزات مورد نیاز همکاری لازم صورت گیرد.

اداره
اداره
اداره
اداره
فرمانداری
فرمانداری
دفتر امام جمعه
دفتر امام جمعه
دفاتر شهرستان
دفاتر شهرستان
دفاتر شهرستان