تاریخ 1394/09/15         ساعت 14:12:18     گروه خبری روابط عمومی

مدیر کل ثبت احوال استان طی برنامه هائی از روند فعالیتها در ادارات ثبت احوال شهرستان اردبیل،نیر و سرعین بازدید نمودند

بازدید دوره ای از ادارات تابعه ثبت احوال استان اردبیل

مدیر کل ثبت احوال استان طی برنامه هائی از روند فعالیتها در ادارات ثبت احوال شهرستان اردبیل،نیر و سرعین بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ،حسن زاده مدیر کل استان با هدف ارتباط و دیدار از کارکنان و رسیدگی به مشکلات از ادارات اردبیل نیر و سرعین بازدید نمودند

مدیر کل ثبت احوال استان روند خدمت رسانی به مردم عزیز استان را خوب ارزیابی نموده و اززحمات روسای ادارات و کارکنان تقدیرو تشکر نمودند

در این بازدید وضعیت تغیرات بعمل آمده در فضای داخلی شهرستان نیر و سرعین و از خدمات رانی شهرستان اردبیل بویژه حوزه کارت ملی هوشمند و صدور شناسنامه مکانیزه مورد ارزیابی قرار گرفت