توجه

توجه: جهت پیگیری و رسیدگی به درخواست شما، لازم است نام و نام خانوادگی،شماره ملی و شماره تلفن و موضوع درخواست خود را کامل و دقیق شرح دهید

متقاضیان گرامی؛ جهت بررسی و پیگیری درخواستهای کارت هوشمند ملی لطفا به آدرس زیر مراجعه کرده و با ذکر کد ملی و مشخصات سجلی مشکل خویش را بیان نمایید

  https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=18662

 
ثبت شکایات
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع: