شعار سال
جستجو
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
 

 
 

                      
 
مدیر کل
 
 مرجان علیزاده
معاون- فوق لیسانس جمعیت شناسی  
60902508
                        
    
 
 
 
 
 
معصومه مؤمن‌طایفه
رئیس گروه تدوین و اطلاع‌رسانی آمارهای جمعیتی و مهاجرت - فوق لیسانس جمعیت شناسی
مسئول انتشار و اطلاع رسانی
در مورد آمارهای حیاتی
60902481
 معصومه توده‌فلاح
کارشناس مسئول آمارهای حیاتی- فوق لیسانس جمعیت شناسی 
مسئول رصد برنامه پوشش ثبت رویدادهای حیاتی
کارشناس ارزیابی کیفی علل مرگ
60902482
 
علیرضا ساجدی
رئیس گروه تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرت - دکتری آمار 
مسئول نظارت بر سیستم‌های تولید آمار حیاتی
و کنترل کیفی داده‌ها
60902474
 
 
ناهید ساعدی
کارشناس تولید آمارهای حیاتی و مهاجرت - لیسانس علوم اجتماعی 
داده آمای طرح‌های آماری
60902483
منیژه امیرخسروی گزاز
کارشناس تولید آمارهای حیاتی - فوق لیسانس جمعیت شناسی 
 مسئول دبیرخانه فصلنامه جمعیت
60902488
کارشناس آمارهای موضوعی
کارشناس موضوعی ازدواج و طلاق
60902484
 
 
 
 
 
 

 

 مسئول انتشار نشریات

 
 محدثه صفاکیش
کارشناس تحلیل آمارهای مهاجرت - فوق لیسانس آمارریاضی 
تحلیل‌گر داده‌ها
60902604
 صدیقه امیدوار شلمانی
کارشناس تحلیل آمارهای حیاتی - دکتری آمار 
متدولوژیست (روش‌شناس آماری)
60902484