محمد باقر عباسی
مدیر کل
09128993975
 مرجان علیزاده
معاون
60902508
                        
 
 
 
 
 
معصومه مؤمن‌طایفه
رئیس گروه تدوین و اطلاع‌رسانی آمارهای جمعیتی و مهاجرت
مسئول انتشار و اطلاع رسانی
در مورد آمارهای حیاتی
60902481
 معصومه توده‌فلاح
کارشناس مسئول آمارهای حیاتی 
مسئول رصد برنامه پوشش ثبت رویدادهای حیاتی
کارشناس ارزیابی کیفی علل مرگ
60902482
 
علیرضا ساجدی
رئیس گروه تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرت
مسئول نظارت بر سیستم‌های تولید آمار حیاتی
و کنترل کیفی داده‌ها
60902474
 
 
ناهید ساعدی
کارشناس تولید آمارهای حیاتی و مهاجرت
داده آمای طرح‌های آماری
60902483
منیژه امیرخسروی گزاز
کارشناس تولید آمارهای حیاتی
 مسئول دبیرخانه فصلنامه جمعیت
60902488
آمنه خطیبی
کارشناس آمارهای موضوعی
کارشناس موضوعی ازدواج و طلاق
60902484
 
 
 
 
 
 
سید محمد حسینی
کارشناس مکاترونیک
کارشناس استانداردها، مسئول انتشار نشریات
60902475
 محدثه صفاکیش
کارشناس تحلیل آمارهای مهاجرت
تحلیل‌گر داده‌ها
60902604
 صدیقه امیدوار شلمانی
کارشناس تحلیل آمارهای حیاتی
متدولوژیست (روش‌شناس آماری)
60902484