سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

معرفي نشريه

نشریه سالنامه آماری از سال 1384 با هدف انتشار آمار و اطلاعات ثبت رویدادهای حیاتی چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و سایر فعالیت‌های سازمان ثبت احوال کشور چاپ و منتشر شد. از سال 1395، جدول‌های سالانۀ آمار رویدادهای حیاتی به صورت جداگانه و در قالب  Excel(در اینجا( منتشر می‌شوند و رویکرد این نشریه، بر پایۀ اصول و توصیه‌های بین المللی برای نظام ثبت مدنی و آمار حیاتی، به توصیف آمارهای جمعیتی کشور با نگاهی به فرآیندهای ثبت و با توجه به ظرفیت‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور تغییر یافت. هم اکنون این نشریه فقط در قالب الکترونیکی انتشار می‌یابد. جدول‌های آماری و پشتیبان محاسباتی که تحلیل‌ها در سالنامه‌های آمارهای جمعیتی (سال 1398 و پس از آن) بر پایۀ آنها ارائه شده‌اند، در دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت در پوشه‌ای به نام (Yearbooks_Dataنگهداری می‌شود.

هر یک از رویدادهای چهارگانه بر اساس قانون ثبت احوال در ادارات تابعه ثبت، و آمار آن از طریق سامانه برخط ثبت وقایع حیاتی گردآوری می‌گردد. اطلاعات بیشتر دربارۀ این آمارها را از پیوندهای زیر دریافت کنید:

           تعاریف و مفاهیم
(ابزارهای پایه ای برای توصیف رویدادها)
 شناسنامۀ رویداد حیاتی ولادت
                                 مرگ
                                 ازدواج
                                 طلاق
 

  

سالنامه‌های آماری
1
تاریخ : 1399/07/01
2
تاریخ : 1399/04/18
3
تاریخ : 1398/11/06
4
تاریخ : 1398/11/06
5
تاریخ : 1398/11/06
6
تاریخ : 1398/11/06
صفحه 1 از 3