سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

معرفي صفحه داده تحولات جمعيتي

تهیه و انتشار صفحه داده ( Data sheet ) تحولات جمعیتی در سازمان ثبت احوال کشور از سال 1386 آغاز شد. هدف از تهیه آن ارائه اطلاعات کلی و جامع به مصرف کنندگان آمارهای ثبتی سازمان در زمینه وقایع چهارگانه می باشد. در صفحه داده، نمودارها به صورت واضح و مشخص به استفاده کنندگان کمک می کند تا بتوانند با یک نگاه گذرا از وضعیت ثبت وقایع حیاتی کشور مطلع شوند. این نشریه از سال 1386تا 1397 تهیه گردیده است.

نشريات الکترونيکي
1
تاریخ : 1400/06/12
2
تاریخ : 1400/05/05
3
تاریخ : 1398/11/08
4
تاریخ : 1398/11/08
5
تاریخ : 1398/11/08
6
تاریخ : 1398/11/08
7
تاریخ : 1398/11/08
8
تاریخ : 1398/11/08
صفحه 1 از 2