ولادت هاي ثبت شده به تفكيك شهرستان و اداره برحسب جنس ، شهري و روستائي

 

سال 1391

 

 سال 1392

 

 سال 1393

 

سال 1394 

 

 سال 1395

 

سال 1396 

 

سال 1397 

 

سال 1398

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/25