ولادت هاي ثبت شده به تفكيك شهري و روستائي برحسب جنس و نسبت جنسي حاصل از ثبت
 

سال 1391 

 

 سال 1392

 

سال 1393 

 

 سال 1394

 

 سال 1395

 

 سال 1396

 

 سال 1397

 

 سال 1398

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/19