فوت های ثبت شده به تفکیک شهرستان و اداره برحسب جنس، شهری و روستائی
 

سال 1391

 

سال 1392

 

سال 1393

 

سال 1394

 

سال 1395 

 

سال 1396

 

سال 1397

 

سال 1398

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/25