فوتهاي ثبت شده به تفكيك شهري و روستائي برحسب جنس و نسبت جنسي حاصل از ثبت
 

 سال 1391

 

سال 1392

 

سال 1393

 

سال 1394

 

سال 1395

 

سال 1396

 

سال 1397

 

سال 1398 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/19