تعداد ازدواج های ثبت شده برحسب شهری و روستائی و اختلاف سنی زوج نسبت به زوجه
 

سال 1391

 

سال 1393

 

سال 1394

 

سال 1396

 

 سال 1397

 

سال 1398

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/02