تاریخ 1399/12/03         ساعت 09:48:34     گروه خبری اخبار استان
تعداد بازدید: 79

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال آذربایجان غربی روز شنبه مورخ 99/12/2یک دستگاه خودروی پژو405دوگانه سوز به اداره ثبت احوال چایپاره تحویل و جایگزین خودروی فرسوده این اداره گردید.
این خودرو از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی در راستای سیاست ها و اهداف سازمانی و به منظور بهبود و تقویت ناوگان خودرویی ثبت احوال استان آذربایجان غربی خریداری شده وبه ناوگان خودرویی ثبت احوال استان ملحق شده است.