تاریخ 1398/10/09         ساعت 09:52:23     گروه خبری اخبار ادارات

هفتم  دی ماه سال جاری مسابقات تنیس و دارت در محل استادیوم ورزشی شهرستان سلماس بین کارمندان و بازنشستگان ثبت احوال برگزار شد که در این مسابقات در رشته تنیس روی میز آقایان احد قادری ، بهمن آقاجان زاده و علیرضا رضاپور به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند . همچنین در رشته دارت نیز آقایان احد قادری ، علیرضا رضاپور و بهمن آقا جان زاده نیز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند .